• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္း၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္လာ

(GMT+08:00) 2018-02-07 15:45:24

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ျပည္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ပုိမိုမ်ားျပားသည့္ အဆင္ေျပမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးၿပီး ပုဂၢိဳလိက ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အခြင္႔အလမ္းႏွင္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာ ျပည္ပတြင္ အစုရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဆိုင္ရာ စီမံကြပ္ကဲေရး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ေပါ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ရန္ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အဆင္ေျပမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မၾကာခင္က ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ထိုင္းဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ စီမံကြပ္ကဲေရး ဥကၠ႒ လက္ေထာက္ ဗာခ်ီရာက ဗဟိုဘဏ္သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးေငြ ျပည္ပတြင္ ျမွဳပ္ႏွံေရး စီမံကြပ္ကဲေရး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ေပါ႔ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆဲြေဆာင္ေရးသည္ ထိုင္းအစုိးရ တေလွ်ာက္လံုး စဲြကိုင္က်င္႔သံုးေသာ မူဝါဒလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းအစုိးရမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေစေရး မူဝါဒမ်ား က်င္႔သံုးျခင္းေၾကာင္႔ အေမရိကန္ U.S News & World Report ဝက္ဘဆိုက္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ ေသာ ႏိုင္ငံ ၈၀ ပါဝင္သည့္ "၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမၻာ႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္း စတင္ တည္ေထာင္ေရး ႏိုင္ငံမ်ား နာမည္စာရင္းတြင္ ပထမေနရာ၌ ၂ႏွစ္ ဆက္တိုက္ တည္ရွိသလို ကမၻာ႔ အေကာင္းဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ႏိုင္ငံမ်ား အမည္စာရင္းတြင္ အဌမ ေနရာ၌လည္း တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio