• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံသည္ ခရီးသြား ေစ်းကြက္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2018-01-30 14:36:33

မၾကာခင္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အာဆီယံ ခရီးသြား ဖုိရမ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဇင္းမယ္တြင္ က်င္းပ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္ က်င္းပစဥ္ အတြင္း အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား ခရီးသြား လုပ္ငန္း အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး၊ အာဆီယံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အာဆီယံ ခရီးသြား မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိပဲြႏွင္႔ အႀကီးစား ျပပဲြစသည္မ်ားကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အာဆီယံႏွင္႔ မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမ်ားမွ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ မီဒီယာသမား မ်ားသည္ ၄င္းအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔က အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ခရီးသြား ေစ်းကြက္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ Belt and Roadတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ညီညြတ္ေစရန္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သင္႔ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္က အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ "အာဆီယံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၅"ကို ထုတ္ျပန္ၿပီး လာမည့္ ဆယ္ႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ခရီးသြား ေစ်းကြက္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး စာရင္းအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ခရီးသည္ ၁၂၅သန္းကို လက္ခံခဲ႔ၿပီး မူလ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးသြားႏွင္႔ အားကစား ဝန္ႀကီး ဝီလာစာက ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္ တြင္ "အာဆီယံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၅"အရ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ခုႏွစ္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္း ခရီးသြား အရင္းအျမစ္မ်ား အေထြေထြ အသံုးျပဳၿပီး အာဆီယံကို သီးျခားေသာ ခရီးသြား ေစ်းကြက္တစ္ခု အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio