• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပံုစံသစ္ျဖင္႔ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ေပး

(GMT+08:00) 2018-01-11 16:32:07

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးႀကီးျပင္းလာေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ လက္ေတြ႔က်မႈႏွင္႔ တြင္က်ယ္မႈရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းရပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အရင္းခံျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ဦးစားေပးျခင္း အပါအဝင္ ၄င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား ေပၚလြင္လာေစေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

    လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ လက္ေတြ႔က်မႈႏွင္႔ တြင္က်ယ္မႈရွိျခင္း ေၾကာင္႔ "ေန႔တိုင္းမွာ တိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး လတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိကာ ႏွစ္တိုင္းမွာ အဆင္႔သစ္ကို ေရာက္ရွိ"ဟူေသာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ အရွိန္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးကို အစားထိုးၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အေပၚ ပိုၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ၄င္းေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္၏ ေျပာင္းလဲခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲခ်က္ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ႔  ေဒသတြင္း တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးကို အစားထိုးၿပီး ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း အေပၚ ပိုၿပီး အေလးထားေနေၾကာင္း၊ ၄င္းေျပာင္းလဲခ်က္ကို လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 3+5ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္၌ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထင္ဟပ္ျပေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လံုၿခံဳမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ ၃ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရးမ်ားကိုေတာ႔ ဦးစားေပး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နယ္ပယ္ ၅ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio