• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္႔သစ္သို႔ ေရာက္ရွိ

(GMT+08:00) 2018-01-11 15:57:10

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး၊ အတူ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ အတူ မွ်ေဝခံစားေရးမူမ်ားကို စဲြကိုင္ၿပီး 3+5ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ အရ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး နယ္ပယ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် တြန္းအားေပးၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ေဒသတြင္း ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ တိုးပြားလာျခင္းသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ လူအမ်ား အာရံုစိုက္ၾကေသာ အခ်က္သစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ႏိုဝင္ဘာလ အထိ တရုတ္ႏွင္႔ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၅ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၁ဘီလီယံခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကထက္ ၁၆႕၁ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင္႔ ဗီယက္နမ္၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ဆက္တိုက္ တိုးပြားလာၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္ အတြက္ တြန္းအားေပးမႈသစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈသစ္မ်ား ရရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္နယ္ကို ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ တြန္းအား ေပးျခင္းသည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ပလက္ေဖာင္းသစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ရရိွၿပီး လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ က်ားကန္ေပးမႈသစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio