• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တန္းတူညီမႈေရး၊ သက္ညွာေထာက္ထားမႈရွိေရးႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်မႈမ်ားသည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆို

(GMT+08:00) 2018-01-11 15:27:35

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

လီေခ႔ခ်န္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ တန္းတူညီမွ်ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၆ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရး ပမာဏႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားသည္ မတူျခားနားေသာ္လည္း လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိသားစုတြင္ တန္းတူညီမွ်ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔၏ လက္ေတြ႔ အေျခအေနႏွင္႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ အေလးထားျခင္းကို စဲြကိုင္ကာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို လက္တဲြ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ လီေခ႔ခ်န္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပြင္႔လင္းမႈႏွင္႔ သက္ညွာေထာက္ထားမႈ ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္သည္ အျခား ေဒသတြင္း စနစ္မ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ရွိေၾကာင္း၊ ၆ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ အျပင္၊ အာဆီယံ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ျဖစ္စဥ္ အတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ကာ တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္သည္ အျခားစနစ္မ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ တြန္းအားေပးၿပီး တက္ညီလက္ညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လီေခ႔ခ်န္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး အလြန္ တြင္က်ယ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အရင္းခံၿပီး လုပ္ငန္းရပ္မ်ား လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အေလးထား တြန္းအားေပးေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီး မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ သတ္မွတ္ခဲ႔ေသာ လုပ္ငန္းရပ္ ၄၅ခုစလံုးကို မူလ အစီအစဥ္ အတိုင္း တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြျဖင္႔ ၆ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရပ္ ၁၃၂ခုကို ပထမအသုတ္ အျဖစ္ ေထာက္ပံ႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၆ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းေရးမွဴးဌာန၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ ပူးတဲြလုပ္ငန္း အဖဲြ႔ ၆ခု၊ ေရအရင္းအျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အပါအဝင္ အမႈေဆာင္ စင္တာ ၃ခုတို႔ကို ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ တည္ေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ "ေန႔တိုင္းမွာ တိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး လတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိကာ ႏွစ္တိုင္းမွာ အဆင္႔သစ္ကို ေရာက္ရွိ" ခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio