• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၅ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ လုပ္ကိုင္ေသာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ အက်ိဳးမ်ား ရရွိ

(GMT+08:00) 2018-01-11 15:21:40

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ ဝွမ္းေဒသ၌ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈ ဖန္တီးေပးျခင္း ဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းကို တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

လီေခ႔ခ်န္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္ ၂ႏွစ္ အတြင္း "ေန႔တိုင္းမွာ တိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး လတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိကာ ႏွစ္တိုင္းမွာ အဆင္႔သစ္ကို ေရာက္ရွိ"ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္သည္ ေဒသတြင္း အရွင္သန္ဆံုးႏွင္႔ ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္မ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင္႔ ဗီယက္နမ္၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္လာၿပီး လာအို၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသ ၅ႏိုင္ငံအၾကားရွိ ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၂၀ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကထက္ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာသည္ဟု ပဏာမ စာရင္းအရ သိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လီေခ႔ခ်န္က ၅ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၂ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ေက်ာ္ တိုးလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ၅ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ ၃၃၀ေက်ာ္ကို ဖြင္႔လွစ္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ထန္ထမ္း သြားလာမႈ ပမာဏမွာ သန္း ၃၀ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လီေခ႔ခ်န္က တရုတ္ျပည္မွ ကတိျပဳထားသည့္ ဦးစားေပး ေခ်ေငြ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ၁၀ဘီလီယံ၊ ဝယ္သူအား ဦးစားေပး ပို႔ကုန္ ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံႏွင္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ သီးသန္႔ ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ားသည္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ စက္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းေရး ဆိုင္ရာ အႀကီးစား လုပ္ငန္းရပ္ ၂၀ေက်ာ္ အတြက္ က်ားကန္ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ လီေခ႔ခ်န္က က်န္းမာေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းေျမ႕သာယာေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ခ်မ္းသာေတာင္႔တင္းေရး အတြက္ အာမခံခ်က္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ ဦးစီးျပဳလုပ္ေသာ "မဲေခါင္ျမစ္ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္"လႈပ္ရွားမႈေၾကာင္႔ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင္႔ ျမန္မာ ၃ႏိုင္ငံတြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ေရာဂါေဝဒနာရွင္ ၈၀၀ခန္႔သည္ မ်က္စိအလင္းရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ သက္ဆိုင္ ရာႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ ကူးစက္ျပန္႔ပြားသည့္ ေရာဂါမ်ား ပူးတဲြ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရး အတြက္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ႏိုင္ငံမ်ား ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး စီမံကိန္းကို က်င္႔သံုး ေဆာင္ရြက္ၿပီး လာမည့္ ၃ႏွစ္ အတြင္း မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ေဆးဝါးကုသ ေရးႏွင္႔က်န္းမားေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရး လုပ္ငန္း ၁၀၀ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔အျပင္၊ လီေခ႔ခ်န္က ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂ႏွစ္ အတြင္း မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁ေသာင္း၂ေထာင္ေက်ာ္သည္ တရုတ္ အစုိးရမွ စေကာလားရွစ္ ရရွိၿပီး ဝန္ထမ္း ၃ေထာင္ေက်ာ္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ အခ်ိန္တို မြမ္းမံသင္တန္း တက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး အေျခခံ စခန္းကို တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေထာင္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ၅ႏိုင္ငံ အတြက္ နည္းပညာ ဝန္ထမ္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

 

 

   Webradio