• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္ တိုးခ်ဲ႕လာ

(GMT+08:00) 2018-01-06 12:31:40

တရုတ္ျပည္၏ ကမကထျပဳျခင္းျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ကို စတင္ က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္သည္မွာ ၂ႏွစ္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း တြန္းအားေပးသည္ႏွင္႔ အမွ် ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္သည္ တိုးခ်ဲ႕လာေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

 မူလက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အဓိကအားျဖင္႔ ရက္ကန္းရက္ လုပ္ငန္းႏွင္႔  ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အပါအဝင္ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေၾကာင္း၊ ယခုကေတာ႔ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယသည္္ တိုးခ်ဲ႕လာေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ မၾကာမီတြင္ ျမန္မာ အစုိးရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္႔သံုးခဲ႔ေသာ ႏြားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေရး ပိတ္ပင္မႈကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေသာေၾကာင္႔ မၾကာခင္က တရုတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ၿပီး ႏြားဝယ္ယူတင္သြင္းေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လက ယူနန္ျပည္နယ္မွ တရားဥပေဒေရးရာ ကုမၸဏီ ၅ခုတို႔သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ "တရုတ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒ ေရးရာ ကုမၸဏီ"ကို တည္ေထာင္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ လုပ္ကိုင္ေသာ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ တရားဥပေဒ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

 

   Webradio