• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ နုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီး ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2017-10-19 09:03:06

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ေနထုိင္မွုဘဝ ဘက္စုံ တည္ေထာင္ရန္ ေအာင္ပဲြ ဆင္ႏဲႊျခင္း၊ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ မြန္ျမတ္သည္႔ ဆုိရွယ္လစ္ ေအာင္ပဲြ ဆင္ႏႊဲျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

နုိင္ငံအသီးသီးမွ နုိင္ငံေရး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားနွင္႔ မီဒီယာမ်ားက၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင္႔ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ၾကီးျမတ္ေသာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နုိင္ငံတကာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တရုတ္ျပည္၏ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားနွင္႔ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မွုနွင္႔ တရုတ္ျပည္ အေျခအေနနွင္႔ ကုိက္ညီေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ စဲြကုိင္ျခင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက တုိးတက္ ေအာင္ျမင္မွုၾကီးမ်ား ရရွိေရးဆုိင္ရာ ေသာ႔ခ်က္က်ရာ ျဖစ္သည္႔အျပင္ အနာဂတ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရန္ မွန္ကန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသီးသီး ေဖၚျပ ခဲ႔ၾကပါသည္။

   Webradio