• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြမ္ရွီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တကၠသိုလ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုႏွင္႔ အာဆီယံ အားသာခ်က္ ၂ခု ထင္ရွားေပၚလြင္ေစ

(GMT+08:00) 2017-10-12 15:19:13

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ထိုအခ်ိန္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဌာန အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကြမ္ရွီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာေတာ္သင္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရာ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ေခၚယူက်င္း ပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကြမ္ရွီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ၄င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ကြမ္ရွီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တကၠသိုလ္သည္ ကြမ္ရွီးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက ကြမ္ရွီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုႏွင္႔ အာဆီယံ အားသာခ်က္ ၂ခုကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစ၍ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၄င္းရရွိေသာ  ေအာင္ျမင္မႈကို အတည္ျပဳေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio