• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုဘဏ္ အေျခခံ အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ႔ခ်

(GMT+08:00) 2017-09-26 18:52:54

အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုဘဏ္သည္ ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔က ၇ရက္ အေျခခံ အတိုးႏႈန္း (reverse repurchase rate)ကို ၄႕၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး သြင္းေငြ အတိုးႏႈန္းႏွင္႔ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းကို ၃႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီး ေလွ်ာ႔ခ်သည္ဟု မၾကာခင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ စီးပြားေရး ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုဘဏ္ စီးပြားေရး မူဝါဒႏွင္႔ ေငြေၾကးမူဝါဒ ဌာနမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ဒိုဒီက ယခုအႀကိမ္ အေျခခံ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရး လက္ေတြ႔ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ ပိုၿပီးကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအား တိုးပြားေစမည္ မဟုတ္ဘဲ ဘဏ္မ်ားအၾကားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား ျပည္တြင္း စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူလာျခင္းကို တြန္းအားေပးၿပီး စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းေျခ တိုးႏႈန္းကို တိုးျမွင္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio