• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဟန္ခ်င္ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔

(GMT+08:00) 2017-09-13 09:24:32

တရုတ္ျပည္ စမ္ရွီးျပည္နယ္ ဟန္ခ်င္ျမိဳ႔သည္ သမုိင္းသက္တမ္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိျပီ ျဖစ္သည္႔ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔ တစ္ျမိဳ႔ ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႔ထဲတြင္ ထမ္မင္းဆက္၊ စြန္႔မင္းဆက္၊ ယြမ္မင္းဆက္၊ မင္ မင္းဆက္နွင္႔ ခ်င္းမင္းဆက္ ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္႔ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ခုခ်ိန္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားေနပါသည္။

ဟန္ခ်င္ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႔တြင္ ေရွးေခတ္းက ၾကြင္းက်န္လာေသာ ကြန္ဗ်ဴးရွပ္ ဘုံေက်ာင္း၊ ခ်င္ဟြမ္နတ္ ဘုံေက်ာင္း၊ ေလးေထာင္႔ပုံ အိမ္ျခံ စသည္႔ ရွဳခင္းသာ ေနရာမ်ား ရွိသည္။

   Webradio