• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းေျခ တိုးႏႈန္း ၆႕၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္

(GMT+08:00) 2017-08-11 15:40:35

ဗီယက္နမ္ စီမံကိန္းႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၀ရက္ေန႔က ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ယခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္၏ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ(ဂ်ီဒီပီ) တုိးႏႈန္းမွာ ၆႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး မူလလ်ာထားသည့္ ၆႕၇ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နိမ္႔ေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ ပထဝီ အေနအထား အရ ႏိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ၊ ဗီယက္နမ္ ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆဲြေဆာင္ေရး အေပၚ ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ဦးေမာ႔လာျခင္းမွ ဆိုးက်ိဳး၊ ဗီယက္နမ္၏ ပို႔ကုန္ အေပၚ အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ အခြန္ေတာ္ မူဝါဒမွ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ျခင္း၊ ေရနံစိမ္း ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းသည့္ အတြက္ ဗီယက္နမ္၏ ပို႔ကုန္ ပမာဏ ေလ်ာ႔နည္းသြားျခင္းစသည္မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ စီမံကိန္းႏွင္႔ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio