• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းတြင္ အင္ဒို၏ အခန္း သိသာ

(GMT+08:00) 2017-06-27 14:32:49

မၾကာခင္က အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္တို႔သည္ တစ္ဖက္၏ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ တစ္ဖက္က ဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ရန္ အျပန္အလွန္ ခြင္႔ျပဳျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္ျမွင္႔ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခ်ဳပ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြပ္ကဲေရး တာဝန္ခံ၊ ဒုဥကၠ႒ Sukarela Batunanggarက ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ "အာဆီယံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေရး မူေဘာင္" ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပါဝင္သူမ်ားသည္ "အာဆီယံ စံမီဘဏ္" အရည္ အခ်င္း ရရွိသည့္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ တူညီခ်က္မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင္႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာ၊ လူဦးေရ ဖဲြ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ ျပည္တြင္း ေငြေခ်းျခင္း အခ်ိဳးအစား စသည္မ်ားတြင္ နီးစပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘဏ္ခဲြ အျပန္အလွန္ ထားရွိျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုး ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္၏ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ အာဆီယံ အတြင္း ဘက္ေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပဲြ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစပ်ိဳးျခင္း ျဖစ္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။၏

 အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ညီညြတ္ ေစေရး နည္းလမ္းမ်ား တိုးပြားေစရန္ အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အင္ဒိုနီးရွား သည္ "အာဆီယံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္း စပ္ေရး မူေဘာင္"ကို တြန္းအားေပး ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းမူေဘာင္၏ အျမဳေတအခ်က္မွာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံညႊန္း တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio