• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ လူေတာ္လူခၽြန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာ

(GMT+08:00) 2017-06-07 15:20:55

အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ "လူကို အရင္းခံျခင္း" ခံယူခ်က္ကို စဲြကိုင္ၿပီး ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးရန္ အတြက္ ပညာေရးႏွင္႔ သိပၸံနည္းပညာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေလးထား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေၾကာင္း၊ ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္  တရုတ္ျပည္ ႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု သိရွိနားလည္မႈ ရွိေသာ လူေတာ္လူခၽြန္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနေၾကာင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

အာဆီယံ ဒုအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ htanA.K.P Moက အာဆီယံသည္ ကမၻာ႔ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ တေလွ်ာက္လံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၿပီး ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ေကာ္မတီႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး "အာဆီယံ ၂၀၂၅ခုႏွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္"ႏွင္႔ ကုလသမဂၢ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ အစီအစဥ္"၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အတူေလ႔လာတိုးခ်ဲ႕မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးကို အဆက္မျပတ္ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေစ်းကြက္ တေျပးညီ ျဖစ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ အဆင္႔ တိုးျမွင္႔ေရး၊ ေငြေၾကး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ အႏၲရာယ္ အတူ ခုခံကာကြယ္ေရး စနစ္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစေရးတို႔သည္ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ကမၻာ႔ ဆက္တိုက္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္ အရွိန္ျမွင္႔ျခင္း အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အထက္ပါ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္း ခ်က္ကို က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေရး၌ "လူကို အရင္းခံသည့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးက္ေရး"ကို ဦးစားေပး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈ တိုးပြားေစေရးကို အာဆီယံ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ ထားေၾကာင္း၊ ဥပမာေျပာရလွ်င္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းသည္ စက္မႈ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေရးကို အလြန္းအေလးထားေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား စီးပြားေရး ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို တြန္းအားေပးၿပီး ဆင္းရဲမႈႏွင္႔ ဝင္ေငြ တိုးပြားေစေရး ျပႆနာကို အတူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ အားနည္းသူမ်ား မတိုးပြားေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio