• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ စိစစ္

(GMT+08:00) 2017-03-09 10:12:45

၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ပီကင္း၌ က်င္းပေနသည္။ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္သြင္းျပီး စိစစ္ ေဆြးေနြးခဲ႔သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ အဓိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး အရည္အေသြးကုိ တုိးျမွင္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဥပေဒနွင္႔အညီ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အာမခံေပး ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ထားသည္။ နုိင္ငံေတာ္ ၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒနွင္႔ စေတာ႔ရွယ္ယာ ဥေပဒ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု၏ ေနထုိင္မွုဘဝနွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ အေရးၾကီး ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကုိလည္း ယခုနွစ္ ဥပေဒျပဳေရး စီမံကိန္းတြင္ ထည္႔သြင္းမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ က်န္းေတက်န္းသည္ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္အတြင္း ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေပါင္းရုံး သုံးသပ္ ခဲ႔သည္။ က်န္းေတက်န္းက၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ တရားမ ဥပေဒ အေထြေထြနည္းဥပေဒကုိ သုံးၾကိမ္ စိစစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ လုံျခံဳေရး ဥပေဒနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွု ဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အခြန္ေကာက္ယူေရးဥပေဒကုိ စိစစ္ အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

   Webradio