• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဗီယက္နမ္သည္ ကုန္သြယ္မႈ ကယ္ဆယ္ေရး ဌာန တည္ေထာင္မည္

(GMT+08:00) 2017-02-07 15:36:08

ဗီယက္နမ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ခ်င္ကၽြင္႔ယင္းက ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္း အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တရားဝင္ အခြင္႔အေရးကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး အတြက္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ကုန္သြယ္မႈ ကယ္ဆယ္ေရး ဦးစီးဌာနကို တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း မၾကာမီက ေျပာၾကာခဲ႔သည္ဟု ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ  "ဗီယက္နမ္ သတင္း"မွ သတင္းအရ သိရသည္။

ဝန္ႀကီး ခ်င္ကၽြင္႔ယင္းက ကုန္သြယ္မႈ ကယ္ဆယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္မႈ ကယ္ဆယ္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား စီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ရိုင္းပင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းဦးစီးဌာနသည္ အျခား လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဗီယက္နမ္၏ ပံုေအာေရာင္းခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင္႔ ဗီယက္နမ္၏ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ အျခား ကုန္သြယ္မႈ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အသံုးဝင္မႈကို က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ အခြန္ေတာ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ က်င္႔သံုးလာသည္ ႏွင္႔အမွ် ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီႏွင္႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ ျပင္းထန္ ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ သမာသမတ္မက်ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ ခ်င္ကၽြင္႔ယင္းက သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္ေရးႏွင္႔ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားဝင္ အခြင္႔အေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပံုေအာေရာင္းခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင္႔ အျခား ကုန္သြယ္မႈ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား က်င္႔သံုးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio