• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး ေလာက ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-04-13 14:23:27

ယခုႏွစ္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး ေလာကမွ ၄င္းမိန္႔ခြန္း အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အာရံုစိုက္ခ်ီးက်ဴးၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ကုန္သြယ္ေရး အရာရွိႏွင္႔ စီးပြားေရး ေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တရုတ္ျပည္မွ ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္း လမ္းေၾကာင္းကို စဲြကိုင္ျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်သည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္းထန္ေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ၾသစေၾတးလ် အဓိက မီဒီယာမ်ားသည္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ေရး အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ် အစိုးရ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံေရး ေကာ္မရွင္ အဆင္႔ျမင္႔ ေကာ္မရွင္နာ ဒန္တယ္ဘတ္က စီအာအုိင္သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခား မူဝါဒ၏ ဆက္လက္ က်င္႔သံုးမႈႏွင္႔ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားမည္ကို ျပဆိုေနေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်သည္ တရုတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

   Webradio