• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နုိင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တရုတ္ျပည္၏ေစ်းကြက္ အေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္လုိ

(GMT+08:00) 2018-06-28 09:27:50

ယခုနွစ္ ဧၿပီလ အလယ္ပုိင္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း တံခါး ဖြင္႔ေရး ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ ၁၂ ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္၏ ေစ်းကြက္အေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္လုိသည္ဟု ေဖၚျပၿပီး လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ စတင္ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္ ဘဏ္ အာမခံလုပ္ငန္း  ၾကီးၾကပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမွ က်င္းပေသာ ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ DBS ဘဏ္၏ တရုတ္ျပည္ဆုိင္ရာ ထိပ္တမ္း အမႈေဆာင္ အရာရွိ ေကကမ္ညုိက၊ DBS ဘဏ္သည္ တရုတ္ျပည္၌ တရုတ္ျပည္နွင္႔ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ေသာ စေတာ႔ရွယ္ယာ ကုမၸဏီကုိ ထားရွိရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ နုိင္ငံျခား ေငြရင္းျဖင္႔ လုပ္ကုိင္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ တရုတ္ျပည္၌ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

DBS ဘဏ္သည္ စင္ကာပူနုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးဘဏ္နွင္႔ အာရွ၌ ဦးစီးေနရာ၌ တည္ရွိေနေသာ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ အုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းမတုိင္မီက မနည္းေသာ နုိင္ငံျခား ေငြေရးေၾကးေရး ဌာနမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ဆုိရလွ်င္ ရွာ႔မင္ျမိဳ႔ က်င္းေမရွင္႔ ကုန္စည္ စားသုံးမႈ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ ဘဏ္ အာမခံလုပ္ငန္း  ၾကီးၾကပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီမွ တရားဝင္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ပထမဦးဆုံး ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရရွိေသာ ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား နွစ္ဖက္ကမ္း ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ေသာ ကုန္စည္စားသုံးမႈ ေငြေၾကး လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio