• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ေရး တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွီက်င္႔ဖိန္ေၾကညာ

(GMT+08:00) 2018-04-10 13:34:54

     ပုိေအာ္ အာရွဖုိရမ္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ ပုိေအာ္၌ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားပါသည္။

      ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပုိေအာ္ အာရွ ဖုိရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးပိတ္၊ တံခါး တစ္ဝက္ပိတ္ အေျခအေနမွေန၍ ဘက္စုံ တံခါးဖြင္႔ျခင္းသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ တက္လွမ္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔တြင္ ပါဝင္ျပီး Belt and Road လက္တဲြ တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးအေပၚ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္နွုန္းမွာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ၃၀ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ဆက္တုိက္ ရွိနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးသည္ တရုတ္ျပည္၏ ဒုတိယ အၾကိမ္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ဆန္းသစ္ေရးနွင္႔ သာယာလွပေသာ ေနထုိင္မွုဘဝဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္နွင္႔ ကုိက္ညီပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က ျပီးခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ အတြင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ နိုင္ငံေတာ္အေျခအေနအေပၚ အေျခခံ ထားျပီး၊ ကမၻာၾကီးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည္႔ရႈကာ၊ လြတ္လပ္ျပီး ကိုယ္႔အားကိုကိုး၍ ၊တံခါးဖြင္႔ျပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ကို အတူမွ်ေဝခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားသည္၊ ေခတ္မီေရးသို႔ ေပါက္ေရာက္လမ္းသည္၊ တစ္ခုတည္းရွိသာ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

     ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔ အေနနွင္႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားျပီး တန္းတူရည္တူ သေဘာထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားနွင္႔ ရန္ျငိဳးထားျပီး ဗုိလ္က် စုိးမုိးမွုကုိ မလုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ တစ္ေလွတည္းစီးျပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ကာ တံခါးဖြင္႔ထားေသာ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ တည္ေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မွုနွင္႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု လြတ္လပ္ေရးနွင္႔ အဆင္ေျပေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္း ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း ထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအား ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္း တည္ျငိမ္ သာယာျပီး တံခါးဖြင္႔ေသာ အာရွတုိက္နွင္႔ ကမၻာၾကီးကုိ လက္တဲြ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ ရင္းနွီးျမွုပ္နွံမွု ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ေလထု လုိပင္ ျဖစ္ျပီး ေလထု သန္႔စင္မွသာ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ နုိင္ငံျခား ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွုကုိ ဆဲြေဆာင္ နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ မူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ဥပေဒနွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ စဲြကုိင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယွဥ္ျပိဳင္မွုကုိ အားေပးျပီး လက္ဝါးၾကီးအုပ္မွုကုိ ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု Negative list ျပင္ဆင္မွု လုပ္ငန္းကုိ ျပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယေန႔ ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မည္သည္႔အဆင္႔အတန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစကာမူ မည္သူကုိမွ် ၿခိမ္း ေျခာက္မည္မဟုတ္ သကဲ႔သို႔ လက္ရွိႏုိင္ငံတကာစည္းစနစ္ကို တြန္းလွန္မည္ လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေထာင္သူ၊ တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အက်ိဳးျပဳသူ၊ ႏုိင္ငံတကာစနစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။

      ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္သည္ အမွတ္လကၡဏာသေဘာပါသည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ဝင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈကို အတိုင္းအတာၾကီးမားစြာ ေလွ်ာ႔ပါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား၏ ဘံုလိုအင္ဆႏၵျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေအး အေတြးအေခၚႏွင္႔ zero-sum game အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္ကုန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈသည္ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ တြန္းအားေပးေရး၊ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔သည္ အတူ စည္ပင္သာယာမႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈတို႔သည္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အရင္းခံ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။

    ပညာမူပိုင္ခြင္႔ အားျဖည္႔ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးသည္ တရုတ္စီးပြားေရး ယွဥ္ျပိဳင္ ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမွင္႔ရန္ အၾကီးဆံုးတြန္းအားေပးမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ဗ်ဴရုိကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္မည္ျဖစ္ျပီး တရားဥပေဒ က်င္႔သံုးမႈအင္အား ေတာင္႔တင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ ဥပေဒ က်င္႔သံုးမႈ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရအေနႏွင္႔ တရုတ္ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ကုိ အားျဖည္႔ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

  တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြျပမႈကို မရည္ရြယ္ဘဲ သြင္းကုန္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအေပၚ အခြန္ကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အျခား သြင္းကုန္အခ်ိဳ႕ အေပၚလည္း အခြန္ေလွ်ာ႔ခ်မည္ ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ား လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔မွ "အစုိးရ ဝယ္ယူေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္"တြင္ ပါဝင္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္ျမွင္႔ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ကို အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာမ်ား တင္႔ပို႔ေရာင္းခ်ေရး ကန္႔သတ္မႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေပးရန္ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအား ေတာင္းဆိုေၾကာင္းလည္း တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည္႔ ၅ ႏွစ္က မိမိသည္ Belt & Road လက္တြဲတည္ေထာင္ေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တင္ျပၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံႏွင္႔ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္း ၈၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ Belt & Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ အတူညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၊ အတူတည္ေထာင္၊ အတူမွ်ေဝခံစားေရးမူကို လိုက္နာၿပီး Belt & Road ကို စီးပြားေရးဂလုိ ဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးပလက္ေဖါင္းျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio