• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဘက္စုံ က်င္႔သုံး

(GMT+08:00) 2018-02-05 09:26:44

ယခုရာစုနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ ၁၅ ခုေျမာက္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသနွင္႔ လယ္သမားေရးရာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဗဟုိ အမွတ္(၁) စာတမ္းကုိ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းစာတမ္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဘက္စုံ ေရးဆဲြ စီမံထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းစာတမ္းတြင္၊ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေရးသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးျမင္႔လာေနေသာ ေနထုိင္မွုဘဝဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္နွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွု မညီမွ်ျခင္း အၾကား အဆီအေငၚ မတည္႔မွု ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ မရွိမျဖစ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ "နွစ္ ၁၀၀ နွစ္ခု" ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွု ရည္မွန္းခ်က္ ေဖၚေဆာင္ရန္ မရွိမျဖစ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အတူ ၾကီးပြါးခ်မ္းသာေရး ေဖၚေဆာင္ရန္ မရွိမျဖစ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

    ယင္းစာတမ္းတြင္၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္း၏ စနစ္ မူေဘာင္နွင္႔ မူဝါဒ စနစ္မ်ား အေျခခံအားျဖင္႔ ျဖစ္တည္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၅ ခုနွစ္တြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ေခတ္မီေရး အေျခခံအားျဖင္႔ ေဖၚေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၅၀ ျပည္႔နွစ္တြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရး ဘက္စုံ ေဖၚေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။(ဘာသာျပန္ ေမေၾကာ႔ရွင္း)

   Webradio