• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ BRICS နုိင္ငံမ်ား စက္မွုနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ဖုိရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2017-09-04 09:19:42

BRICS နုိင္ငံမ်ား စက္မွုနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ဖုိရမ္ကုိ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက တရုတ္ျပည္ ရွာ႔မင္ျမိဳ႔၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ BRICS နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ၁၀ နွစ္တာ ေရႊကာလ လက္တဲြ ဖြင္႔လွစ္ၾကစု႔ိ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ BRICS နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ အတိတ္ကကုိ ဆက္ခံျပီး အနာဂတ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္သည္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ရာ၌ တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ တာဝန္သစ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ နုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔သည္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အျမဳေတ အျဖစ္ ထားျပီး နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စနစ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်က်၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး BRICS နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အဆက္မျပတ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ BRICS နုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု စနစ္၏ အေျခခံ ျဖစ္ျပီး နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔သည္ ယင္း အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ဝုိင္းဝန္းျပီး BRICS နုိင္ငံမ်ား စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု မဟာဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio