• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပုိးလမ္းမႀကီးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔၂၁ရာစုႏွစ္ပင္လယ္ျပင္ပုိးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းႏွင္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္

(GMT+08:00) 2015-03-28 16:40:26

   တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယေန႔ ၂၈ရက္ေန႔က ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္၂၀၁၅ခု

ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ

တြင္ ပုိးလမ္းမႀကီးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔ ၂၁ရာစုႏွစ္ပင္လယ္ျပင္ပုိးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္မႈ

သည္ ေၾကြးေၾကာ္သံမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမင္ႏုိင္၊ ကိုင္ႏုိင္ေသာ လက္ေတြ႔က်သည္႔ေဆာင္ရြက္

ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က ပုိးလမ္းမႀကီးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔၂၁

ရာစုႏွစ္ပင္လယ္ျပင္ပုိးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းႏွင္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီး

ျဖစ္သည္ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   Webradio