• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရုတ္ျပည္ကို နားလည္ခံစားျခင္းလႈပ္ရွားမႈ က်င္းပမည္

(GMT+08:00) 2014-03-25 15:55:20

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မတ္လ၂၆ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ၆ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရန္ကုန္ႏွင္႔ေနျပည္

ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ တရုတ္ျပည္ကုိနားလည္ခံစားျခင္းလႈပ္ရွားမႈကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးကို တစ္ဆင္႔တုိးတိုးခ်ဲ႕ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္

ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကားေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တုိးျမွင္႔ရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း

စီအာအုိင္သတင္းအရသိရပါသည္။တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးမွ

ဥကၠ႒ဆုိက္ျမင္ေက်ာက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည္႔ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသို႔ တက္

ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

   တရုတ္ျပည္ကုိနားလည္ခံစားျခင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၊ တရုတ္-ျမန္မာေဆြ

မ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္းခရီး အႏုပညာပေဒသာကပြဲ၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္

တရုတ္ျပခန္း တည္ေထာင္ျခင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာမီဒီယာေဆြးေႏြးပြဲ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္

ေကာင္စီသတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးရုပ္ရွင္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနႏွင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံsky net ရုပ္ျမင္

သံၾကားဌာနတုိ႔ ရုပ္ရွင္ကား၊ဇာတ္လမ္းတင္ပို႔မႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာေနာက္ခံ

စကားေျပာတရုတ္ဇာတ္လမ္းတြဲ လင္နဲ႔မယား လွ်ာနဲ႔သြား ျပသျခင္းတုိ႔ပါဝင္ထားပါသည္။

   ယခုအႀကိမ္ တရုတ္ျပည္ကုိ နားလည္ခံစားျခင္းလႈပ္ရွားမႈကို တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္

စီသတင္းျပန္ၾကားေရးရံုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတရုတ္သံရံုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး

ဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးတြဲႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပေသာ အေရးႀကီးေသာယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္

ေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

   Webradio