• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

• ကြမ္ရွီး ေပပု၀မ္းဆိပ္​ကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္း​ေရ​ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း သစ္ဆိုင္ရာ အေရးၾကီးေသာ ဗ​ဟို​ခ်က္​မျဖစ္ေအာင္ အရွိန္ျမွင္႔စည္ေဆာင္
• ဝမ္ယန္သည္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ တည္ေထာင္သည္႔ နွစ္ ၆၀ ျပည္႔ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ျပပဲြကုိ ၾကည္႔ရႉ
• ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးေသာ ကြမ္ရွီးနယ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ဝမ္ယန္ ဆုိ
• ကြမ္ရီွးကၽြမ္႔လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ထူေထာင္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပ
• ဂုဏ္ယူ၀င့္ထည္ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္
• ကြမ္ရွီး ေပပု၀မ္းဆိပ္​ကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္း​ေရ​ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း သစ္ဆိုင္ရာ အေရးၾကီးေသာ ဗ​ဟို​ခ်က္​မျဖစ္ေအာင္ အရွိန္ျမွင္႔စည္ေဆာင္
• ကြမ္ရွီး ဒန္သတၱဳလုပ္ငန္းအဆက္မျပတ္အသြင္ေျပာင္းလဲ၊အဆင္႔ျမွင္႔တင္လာ
• ဗီယက္နမ္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္-ဥေရာပ ရထားလုိင္းမ်ားကုိ အားကုိးၿပီး ဥေရာပေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္မည္
More>>

• တရုတ္-မေလးရွားခ်င္က်ိဳးစက္မႈဇုန္သည္ တရုတ္-အာဆီယံစက္မႈကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစံျပဇုန္အျဖစ္ ဖန္တီးေန

• ကြမ္ရွီးေဒသေကြ႔လင္ၿမိဳ႕လီက်န္းျမစ္ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ေန

• သမုိင္းေၾကာင္းႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိနီရွင္ေျမထည္သည္ ကြမ္ရွီးေဒသ ခ်င္းက်ိဳးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား စည္ပင္သာယာေစေသာအေရးႀကီးလုပ္ငန္းျဖစ္လာ

• ကြမ္ရွီး ဒန္သတၱဳလုပ္ငန္းအဆက္မျပတ္အသြင္ေျပာင္းလဲ၊အဆင္႔ျမွင္႔တင္လာ
More>>