【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သုခဘံုက ဒီေရေတာ(အပုိင္း-၃)

(GMT+08:00)2021-11-02 20:57:51  

ဒီေရေတာ သစ္ေတာဟာ ဘာေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဇာတိေျမကုိ ကာကြယ္ေနတဲ႔ အေစာင္႔အေရွာက္ျဖစ္ရတာလဲ။ ဒီေရေတာ ဧရိယာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာရတာဟာ နာဂစ္မုန္တုိင္း၊ ေဂဟစနစ္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈႏွင္႔ မည္သုိ႔ ဆက္စပ္မႈရွိမလဲ…

ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းေလးကုိ အတူတူ နားေထာင္ၾကည္႔ရေအာင္…

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】သုခဘံုက လမုေတာ (အပုိင္း-၂)