【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】ေျမေအာက္ရထားစူပါမန္း လ်ိဳက်ယ္႔ယီြ (အပုိင္း-၁)

(GMT+08:00)2021-09-30 21:36:49  

  ေျမေအာက္ရထားမွာ ရုိးရိုးဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႔ ထူးဆန္းလွတဲ႔ဘဝကုိ သိခ်င္လား၊ ေျမေအာက္ရထားစူပါမန္း လ်ိဳက်ယ္႔ယီြရဲ႔အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ၾကရေအာင္။

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】ေျမေအာက္ရထားစူပါမန္း လ်ိဳက်ယ္႔ယီြ (အပုိင္း-၁)_fororder_刘建宇1

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】ေျမေအာက္ရထားစူပါမန္း လ်ိဳက်ယ္႔ယီြ (အပုိင္း-၁)_fororder_刘建宇2

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】ေျမေအာက္ရထားစူပါမန္း လ်ိဳက်ယ္႔ယီြ (အပုိင္း-၁)_fororder_刘建宇3