တိရစၦာန္မ်ား ေဆာင္းရာသီ ဘယ္လိုကူးသလဲ။

(GMT+08:00)2017-12-16 02:10:14  CRI

တိရစၦာန္မ်ား ေဆာင္းရာသီ ဘယ္လိုကူးသလဲ။

တိရစၦာန္မ်ား ေဆာင္းရာသီ ဘယ္လိုကူးသလဲ။

တိရစၦာန္မ်ား ေဆာင္းရာသီ ဘယ္လိုကူးသလဲ။

တိရစၦာန္မ်ား ေဆာင္းရာသီ ဘယ္လိုကူးသလဲ။