သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရ တိုးလာျခင္း ျပႆနာ စင္ကာပူ ရင္ဆိုင္ေနရ

CRI2018-09-27 15:14:08

စင္ကာပူ ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယီခန္းသည္ မၾကာခင္က တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ႔ရွိေသာ စင္ကာပူ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ စင္ကာပူ၏ အနာဂတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ၄ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္း ၄ရပ္တြင္ စင္ကာပူကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရး တြန္းအားေပးမႈသစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို က်ားကန္ေပးျခင္းႏွင္႔ ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝမ္ယီခန္းက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသည္ သဘာဝ သယံဇာတႏွင္႔ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေဒသ သိပ္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္၍ အျမင္က်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း မရွိသင္႔ဘဲ ေရရွည္ စီမံကန္းခ်မွတ္ေရးကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရ တိုးလာျခင္းသည္ စင္ကာပူ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အရင္းခံ နည္းလမ္းမွာ သားဖြားႏႈန္း တိုးျမွင္႔ရန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ အစုိးရသည္ လူငယ္မ်ားအား ပိုမိုေစာလ်င္စြာ လက္ထပ္၊ သားဖြားရန္ႏွင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ သားဖြားရန္ အားေပး ေထာက္ခံေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္က်င္႔သံုး ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Not Found!(404)