ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွင္႔ေရး အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ လြယ္ကူေစေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္

CRI2018-07-30 14:51:34

မၾကာခင္က အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရသည္ ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ေရး လိုင္စင္ စီမံခန္႔ခဲြေရး အတြက္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားေရး စနစ္ကို တရားဝင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး လိုင္စင္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားေရး အစီအစဥ္ကို တစ္ဆင္႔တိုး လြယ္ကူေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေရး အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အင္ဒိုနီးရွား စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဒါးမင္က ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေနရာတြင္ မဆို ၄င္းစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အင္ဒုိနီးရွား ဒုသမၼတ ကာလာက အင္ဒိုနီးရွားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို တြန္းအားေပးမႈ အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး  စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း ၆ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏိုင္ေအာင္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ျပည္လံုး အေနႏွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အဆင္ေျပမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံေရး အျပင္၊ အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရသည္ ကုန္သြယ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ လြယ္ကူေစေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အင္ဒုိနီးရွား ေစ်းကြက္ အေပၚ ပို၍ အာရံုစိုက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း တိုးပြားေစေၾကာင္း သိရသည္။

Not Found!(404)