မေလးရွား ကက္ဘိနက္အဖဲြ႔သစ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္

CRI2018-05-21 14:44:04

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဟာသီယာသည္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၄ဦး ပါဝင္သည့္ ကက္ဘိနက္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား အမည္စာရင္းကို ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ၿပီး အစုိးရသစ္၏ အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားကို အေျခခံ အားျဖင္႔ သတ္မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခု ၄င္းအမည္စာရင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မွ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကက္ဘိနက္အဖဲြ႔သစ္သည္ ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအမည္စာရင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ မိသားစု ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး၊ အိမ္ရာႏွင္႔ ေဒသႏၲာရ အစုိးရ ဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ မီဒီယာမ်ိဳးစံု ဝန္ႀကီး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးႏွင္႔ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးရားထူ ၁၅ခု ပါဝင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္၁၄ဦး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ အာဇီဇာသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ မိသားစု ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းအမည္စာရင္း သည္ မျပည့္စံုေသးေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ အႀကိမ္ အစုိးရမွ ထားရွိခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ စက္မႈလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး၊ ခရီးသြား ဝန္ႀကီးႏွင္႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးဌာန ဝန္ႀကီးစသည့္ ဝန္ႀကီးရာထူးေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၉ရက္အတြင္း ကက္ဘိနက္ အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ အာဏာရ ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ အတြင္းရွိ ပဋိပကၡႏွင္႔ အႏၲရာယ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ပေပ်ာက္ေစၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင္႔ အာဏာက်င္႔သံုးႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမွင္႔ရန္ မာဟာသီယာ၏ ဆႏၵကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

 

Not Found!(404)