ထိုင္းသည္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္

CRI2018-02-13 15:00:14

    ထိုင္းကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး စြန္တီရတ္က မၾကာခင္က လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနအား အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၏ စတုတၳအဆင္႔ လုပ္ငန္းကို တြန္းအားေပးၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ စီးပြားေရးႏွင္႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Not Found!(404)