တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ၏ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈကို ေဖာ္ထုတ္

(GMT+08:00)2023-05-10 16:32:04  

တရုတ္ အေကာက္ခြန္ရံုးခ်ဳပ္မွ ယခုလ ၉ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ဧၿပီလတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ပို႔ကုန္ ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၀၂၀ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၁၆.၈ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ တြက္လွ်င္ တိုးႏႈန္းမွာ ၈.၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလ အထိ တရုတ္ျပည္၏ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၁၃၃၂၀ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၅႕၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း သိရပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဝယ္လိုအား အားနည္း ေနေသးေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္၏ ပို႔ကုန္သည္ “မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ” ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈကို ျပသေနေၾကာင္း APသတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

 ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလ အထိ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းကို ၾကည့္လွ်င္ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ ဆက္တိုက္ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ ပို႔ကုန္ တိုးပြားေစရန္အတြက္ အဓိက တြန္းအားေပးမႈ ထပ္မံ ျဖစ္လာပါသည္။ ေစ်းကြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈကို လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အားက်ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္  ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလ အထိ တရုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ တိုးႏႈန္းမွာ ၁၅႕၈ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၅၂႕၉ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈသည္ ယင္းသို႔ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ရရွိ ေနသနည္း။ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုက တရုတ္ အစုိးရ အေနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ တံခါးဖြင့္မႈကို ဆက္တိုက္ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ တည္ၿငိမ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ အာရံုစိုက္၍ သုေတသန ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ မႈကို ျပဳလုပ္ကာ တမူ ထူးျခား ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ ျပည္တြင္း ကုန္စည္ျပပဲြမ်ား ျပန္လည္က်င္းပၿပီး ဝန္ထမ္းသြားလာမႈ ပိုမို အဆင္ေျပလာကာ ကုန္သြယ္ေရး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ နက္ရိႈင္းစြာ ျပဳလုပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တြန္းအားေပးမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ကမၻာအား တရုတ္ စီးပြားေရး အရွိန္ျမင့္ နာလန္ ျပန္ထူလာေနသည့္ အခ်က္ကို ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ျပသမည္ ျဖစ္ပါသည္။