တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စမ္းသပ္အာကာသယာဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္းသက္

(GMT+08:00)2023-05-08 16:06:11  

    တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ဳိခၽြမ္ျဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစင္တာတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ စမ္းသပ္ အာကာသယာဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ့ျပီး ပတ္လမ္းအတြင္း ၂၇၆ရက္ၾကာ ပ်ံသန္းျပီးေနာက္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ဆင္းသက္ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤစမ္းသပ္မႈသည္ ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ျမင္မႈရွိျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အာကာသယာဥ္နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသနတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး အနာဂတ္တြင္ အာကာသကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ အသြားအျပန္ နည္းလမ္းကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသထားပါသည္။