ကန္စုျပည္နယ္ Aksay ခရိုင္တြင္ ေႏြရာသီစားက်က္ေျမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနေသာ ျမင္းမ်ား

(GMT+08:00)2023-05-06 17:08:25  

မၾကာေသးမီက တရုတ္ႏိုင္ငံ ကန္စုျပည္နယ္ Jiuquan ၿမိဳ႕ Aksay ခရိုင္မွ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ Haizi ျမက္ခင္းျပင္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ ၄င္း၏ျမင္းမ်ားကို ေႏြရာသီစားက်က္ေျမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ Aksay ခရိုင္သည္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ သည္နွင့္အမွ် ျမက္ခင္းျပင္ ေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း ပိုမို ဂရုစိုက္စြာေဆာင္ရြက္လာၾကပါသည္။