ဆြစ္ဇာလန္ စစ္တပ္သည္ ျပင္သစ္စကားေျပာေဒသမ်ားတြင္ အႀကီးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-05-05 15:28:53  

ေမလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ စစ္တပ္သည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ ေထာင္ ပါဝင္သည့္ “LUX ၂၃” အႀကီးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေမလ ၉ ရက္ေန႔အထိ ျပင္သစ္စကားေျပာေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေလ့က်င့္ရန္၊ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။