ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တရုတ္ ခရီးသြားမ်ားကုိေစာင္႔ေမွ်ာ္ေန

(GMT+08:00)2023-05-02 14:50:38  

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင္႔ သုံးနွစ္ၾကာရပ္တန္႔ခဲ႔ရသည္႔ ျပည္ပေရာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိမၾကာမီကတရားဝင္ ျပန္လည္ စတင္ခဲ႔ပါသည္။ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စၿပီးတရုတ္နုိင္ငံသည္ ဥေရာပခရီးသြားေစ်းကြက္မ်ားကုိအဓိကထားသည္႔ ဒုတိယအသုတ္ ျပည္ပေရာက္ အဖဲြ႔လုိက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိစမ္းသပ္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျပည္ဝင္ဗီဇာနွင္႔ ျပည္ဝင္ မူဝါဒမ်ားပုိမုိျပည္႔စုံေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးတရုတ္ျပည္ေရာက္ နုိင္ငံျခားခရီးသြားဦးေရလည္းတုိးမ်ားလာေနပါသည္။

ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တရုတ္ ခရီးသြားမ်ားကုိဆဲြေဆာင္ရန္ အတြက္ ျပပဲြခရီးစဥ္၊ ပဲြေတာ္ ခရီးစဥ္၊ အားကစားျပိဳင္ပဲြ ခရီးစဥ္၊ အပန္းေျဖခရီးစဥ္ စသည္႔ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ားကုိအဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္ စီစဥ္ေပးေနသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။