ပ်ံသန္းသည့္၀တ္စံု၀တ္ဆင္ကာက်န္းက်ားက်က္ရွိTianmenလႈိဏ္ဂူကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့

(GMT+08:00)2023-05-01 13:18:03  

ဧၿပီလ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ဟူနန္ျပည္နယ္ က်န္းက်ားက်က္တြင္ က်န္းစုဖိန္သည္ ပ်ံသန္းသည့္၀တ္စံု၀တ္ဆင္ကာ အျမင့္၁၃၁.၅မီတာ၊ အက်ယ္၅၇မီတာႏွင့္ အနက္ ၆၀မီတာ ရွိသည္႔ ကမာၻေပၚတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္ဆုံး သဘာဝလႈိဏ္ဂူျဖစ္သည့္ Tianmenလႈိဏ္ဂူကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။