ေမေဒး ရုံးပိတ္ရက္တြင္ ခရီးသြားလာမႈ မ်ားလာ

(GMT+08:00)2023-05-01 13:14:36  

ေမေဒး ရုံးပိတ္ရက္တြင္  ျပည္သူမ်ားကခရီးသြားရန္ ဆႏၵျပင္းၾကပါသည္။ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္လံုးတြင္ေလေၾကာင္းျဖင့္ခရီးသည္ ၁၈.၁ သိန္းကိုပို႔ေဆာင္ရန္ခန္႔မွန္းျပီး ရထားလမ္းျဖင့္ခရီးသည္ ၁၈ သန္းကိုပို႔ေဆာင္ရန္ ခန္႔မွန္ကာ ကားလမ္းနွင္႔ ေရလမ္းတြင္ စုစုေပါင္းခရီးသည္ ၃၂.၅ သန္းကိုပို႔ေဆာင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ခရီးသြားေနရာမ်ားစြာတြင္ တစ္ရက္တည္းမွာခရီးသည္ဦးေရသမုိင္းတြင္အမ်ားဆုံးျဖစ္လာၿပီး ကြမ္က်ိဳး၊ ခ်မ္တူး၊ ေဘက်င္း၊ ရွင္းက်င့္၊ ဟန္က်ိဳး၊ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ရွီးအန္းစသည့္ ျမိဳ႕မ်ားသည္ ေရပန္းအစားဆုံးခရီးသြားေနရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။