အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00)2023-04-26 14:50:03  

အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝးကုိ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွီးအန္းၿမိဳ႔၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ရွင္ယီခ်င္သည္ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကုိ ဖတ္ျပၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားကာ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ တရားဝင္ တည္ေထာင္ေၾကာင္းကုိ ေၾကညာခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွင္ယီခ်င္က သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ သဝဏ္လႊာတြင္ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ထားရွိၿပီး အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ေဖၚေဆာင္ေရး အတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ညႊန္ျပထားေၾကာင္း၊ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ တရားဝင္ တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ တုိးျမွင္႔ေရးနွင္႔ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကူးလူးဖလွယ္မႈ နက္ရႈိင္းေစေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။