ရွင္းက်န္း Ili၌ ရဲမ်ားသည္ သုိးမ်ားကုိ စားက်က္ေျမေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားအား ကူညီေပးၾက

(GMT+08:00)2023-04-26 15:08:29  

ဧျပီလ ၂၃ရက္ေန႔က ရွင္းက်န္းေဝဂါကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ Ili၌ သုိးမ်ားကုိ စားက်က္ေျမေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ ရဲမ်ားသည္ ထိန္းေက်ာင္းသူမ်ားအား ကူညီေပးျပီး သုိးမ်ားကို ေမာင္းခဲ႔ၾကပါသည္။