တရုတ္ စီခၽြမ္း Beichuan ၏ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း

(GMT+08:00)2023-04-25 15:19:20  

ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ Beichuan ခ်မ္းလူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္တြင္ ၁၀ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်မ္းလက္ဖက္ေျခာက္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ Beichuan ခ်မ္းလူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္တြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၅၀ေက်ာ္ကို အေခ်ာကိုင္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္အေထြေထြ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄၅၃သန္းရွိခဲ့ပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း သည္ Beichuan ခ်မ္းလူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္ ေက်းလက္ေဒသတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္လုပ္ငန္း ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။