ေတာင္ပိုင္းစစ္ေျမမွ ေရတပ္အား ရွီက်င့္ဖိန္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

(GMT+08:00)2023-04-13 17:02:17  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔က ေတာင္ပိုင္းစစ္ေျမမွ ေရတပ္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တပ္မေတာ္အားေကာင္းေစေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ေခတ္သစ္ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေၾကာင္း၊ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းေစၿပီး အသြင္ပံုစံကူးေျပာင္းေရးကို အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ တပ္မေတာ္ေခတ္မီေရးအဆင့္အတန္းကို ဘက္စံုျမွင့္တင္၍ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။