၂၀၂၃ခုႏွစ္ ရွင္းက်န္းယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကုန္သြယ္မႈကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2023-04-09 13:27:01  

ဧၿပီလ၈ရက္ေန႔က ရွင္က်န္းUrumqiၿမိဳ႕၌ "ပိုးလမ္းမႏွင့္ခ်ိန္းထားျပီး ရွင္းက်န္းတြင္ေႏြဦးရႈခင္းခံစားၾက" ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ရွင္က်န္းယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကုန္သြယ္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ စတုတၱအၾကိမ္ရွင္းက်န္းေႏြဦးရာသီခရီးသြားလာေရးကုန္စည္ျပပြဲကို ရွင္းက်န္းႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ျပပြဲစင္တာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မိတ္ဆက္ခ်က္အရ ယခုအၾကိမ္ ခရီးသြားလာေရးကုန္စည္ျပပြဲသည္ ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားကုန္စည္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားအပါအဝင္ ရွင္က်န္းႏွင့္အျခားျပည္နယ္ေဒသမ်ားမွ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၆၀ ေက်ာ္ကို လာေရာက္ ပါဝင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။