လူသားကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း ၁၀ နွစ္တာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေပါင္းရုံးသုံးသပ္ေရး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2023-04-04 16:49:00  

ယခုနွစ္သည္ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္က လူသားကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း အေတြးအေခၚကုိ အဆုိျပဳခဲ႔ျခင္း ၁၀ နွစ္ျပည္႔ေျမာက္သည္႔နွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ျပည္သူ႔တကၠသုိလ္ ခ်ံဳယန္ ေငြေရးေၾကးေရး သုေတသနဌာနသည္ ေဘက်င္း၌ “လူသား ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ျခင္း ၁၀ နွစ္ျပည္႔ေျမာက္၊ အေတြးအေခၚ နက္ရႈိင္းလာျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ျခင္းနွင္႔ အနာဂတ္ေရးရာမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းသည္ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တတ္သိပညာရွင္အဖဲြ႔မ်ား အနက္ ပထမဦးဆုံးေသာ လူသားကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း၏ ၁၀ နွစ္တာ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္မႈ တုိးတက္ေရး အေၾကာင္းကုိ ေပါင္းရုံးသုံးသပ္ထားေသာ တတ္သိ ပညာရွင္ အဖဲြ႔ အစီရင္ခံစာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း အေတြးအေခၚသည္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ သံတမန္ေရး အေတြးအေခၚ၌ သေဘာတရားနွင္႔ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အနွစ္သာရ က်ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံတကာ စည္းစနစ္ဆုိင္ရာ အျမင္ကုိ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဤသုိ႔ျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္လာေသာ တရုတ္နုိင္ငံ၏ “ကမၻာ႔အိပ္မက္” လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ မတူျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အသြင္ပုံစံသစ္၊ ကမၻာလုံး စီမံခန္႔ခဲြေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚ လမ္းေၾကာင္းသစ္၊ နုိင္ငံတကာ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚသစ္၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ စီမံကိန္းသစ္ ျဖစ္သည္႔အျပင္ တရုတ္ဉာဏ္ပညာ၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈသစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။