တစ္ႏွစ္လံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00)2023-03-30 14:25:21  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္သည္ ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔က ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ပိုေအာ္ၿမိဳ႕ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာခ်ဳပ္ Georgieva ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လီခ်န္က ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသည္ ႏိုင္ငံစုံဝါဒကို လိုက္နာၿပီး ကမာၻ႔စက္မႈ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္မ်ား၏ လုံၿခဳံ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုတရားမွ်တၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Georgieva က ယခုႏွစ္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ သုံးပုံတစ္ပုံ ေက်ာ္လြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံစံုဝါဒကို စြဲကိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေႂကြးၿမီအက်ပ္အတည္းမ်ားကို တားဆီးရန္ အေရးႀကီးေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။