ဟုိနန္ျပည္နယ္ ေရွာင္းခ်ိဳးတြင္ စြန္႔ႏုိင္ငံေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထန္မင္းဆက္ေခတ္က သခၤ်ဳိင္းမွတ္တမ္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2023-03-28 15:51:44  

    ယခုရက္မ်ားတြင္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ ေရွာင္းခ်ိဳးျမိဳ႕၌ စြန္႔ႏုိင္ငံ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ တုိးတက္မႈရရွိခဲ႔ျပီး ထန္မင္းဆက္ ေခတ္က သခၤ်ဳိင္းဂူ ၆ခုကို အသစ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ပါသည္။ ၎အနက္ သခၤ်ဳိင္းဂူ ၁ခုထဲတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ႔ေသာ သခၤ်ဳိင္းမွတ္တမ္းေပၚ၌ သခၤ်ဳိင္းရွင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္၊ ေမြးဖြားသည္႔ေနရာ ႏွင္႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔သည္႔ေခတ္ စသည္မ်ားကုိ မွတ္ထားပါသည္။