ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္သည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ အခြင့္ေကာင္းမ်ားကို ပံပိုးေပးသည္ဟု အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီးဆို

(GMT+08:00)2023-03-28 15:50:47  

China Media Group သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကို ေျဖၾကားရာတြင္ အာဆီယံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟိုယန္႔ခ်ီက ယခုအႀကိမ္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး  က်င္းပျခင္းသည္ အခ်ိန္သင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ “မေရမရာျဖစ္ေနေသာ ကမၻာ- စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ၿပီး တံခါးဖြင့္မႈႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုးျမွင့္ရန္” ဟူေသာ အစည္းအေဝး၏ ေခါင္းစဥ္သည္ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ပံပိုးေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္၊ ၄င္းက တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရး ႀကံဆခ်က္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရုတ္ ပံုစံကို သင္ယူ ေလ့လာၿပီး တရုတ္ျပည္၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အတုယူကာ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေခတ္မီေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။