အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္မႈ ၿပိဳင္ပြဲကို ထိုင္ယြမ္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-03-27 15:07:29  

       မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔က ရွန္းရွီးျပည္နယ္ ထိုင္ယြမ္ျမိဳ႕တြင္ "ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ လက္မႈပညာသည္ စိတ္ဓါတ္ကို ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္လုပ္ငန္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကြၽမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ လက္ေရြးစင္၂၀၀ေက်ာ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း နည္းပညာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။