ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေၾကာင္းမဲ႔ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈကို တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္က ေခ်ပေျပာဆို

(GMT+08:00)2023-03-24 13:32:16  

        မတ္လ၂၂ရက္ေန႔ မွာ  ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္  ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ရာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေၾကာင္းမဲ႔ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈကို ေခ်ပေျပာဆိုၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားႏွင္႔ ေၾကာင္သူေတာ္ျဖစ္မႈကို ေဝဖန္ခဲ႔ပါသည္။

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူမ်ားကို ဗဟိုျပဳၿပီး “လူ႔အခြင္႔အေရးကို ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ေလးစားၿပီး အာမခံေပး”ဟူေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူကို စဲြကိုင္ကာ သန္းေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ေနထိုင္မႈဘဝကို အေရးအႀကီးဆံုး လူ႔အခြင္႔အေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးကို လုပ္ေဆာင္သျဖင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးလုပ္ငန္းကို အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

        အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို လိမ္လည္ျဖန္႔ေဝၿပီး လူအခြင္႔အေရးေကာင္စီတြင္ တ႐ုတ္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အေၾကာင္းမဲ႔ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးသည္ ရွင္းက်န္း၊ ရွီးဇန္႕(တိဘက္)၊ ေဟာင္ေကာင္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီတြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ဂ်ီနီဗာဆိုင္ရာ တ႐ုတ္အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံမွဴးႀကီး လီေလွ်ာက္ေမက ဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အေၾကာင္းမဲ႔ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ႔သည္႔ႏိုင္ငံမ်ား လုပ္သင္႔လုပ္ထိုက္သင့္ဆံုးမွာ မိမိႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားျခင္း၊ ေသနတ္ပတ္ခတ္မႈ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ စသည္႔ ဆိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းရန္၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင္႔ အားနည္းေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ စစ္အာဏာရွင္ဝါဒက်င္႔သံုးေရးႏွင္႔ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကို စြန္႔လႊတ္ရန္၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအား တရားမဝင္ေသာ တစ္ဖက္သတ္ အက်ပ္ကိုင္မႈအားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းရန္၊ လူ႕အခြင္႔အေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး သူမ်ားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင္႔ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး ထိခိုက္ေစမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဘက္က အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။