၂၃ၾကိမ္ေျမာက္ ေဘက်င္း ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ခန္းတြဲကားမ်ားျပပြဲကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-03-24 13:52:22  

မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၂၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ(ေဘက်င္း)ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ခန္းတြဲကားမ်ားႏွင့္ စခန္းခ်ျခင္းပစၥည္းမ်ားျပပြဲကို ေဘက်င္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းျပပြဲတြင္ အိမ္ခန္းတြဲကား၊ အိမ္ခန္းတြဲကား အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ျပင္ပသံုးပစၥည္းမ်ား၊ စခန္းခ်ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားသံုးပစၥည္းမ်ားစသည့္ အိမ္ခန္းတြဲကားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသထားပါသည္။